שאינו יודע לשאול, את פתח לו / הרב מנחם מנדיל אלתר הי”ד

תמונת הרב מנחם מנדל אלטר הי"ד

ושאינו יודע לשאול את פתח לו. כמדומני ששמעתי שמרמז כעין תפלה כלפי מעלה, שה’ יתברך יפתח לנו שאיננו יודעים לשאול, כמו שכתוב בשם הרב ר’ ברוך זצ”ל על הפסוק ופסח ה’ על הפתח, פירוש אותו פתח של פתחו לי כחודו של מחט.

היינו שאז בשעת יציאת מצריים הייתה אתערותא דלעילא בלי אתערותא דלתתא. לזאת אנו מבקשין שיהיה כן גם כעת בלילה הזה. ונראה דלכן שינו רבותינו ז”ל את חג המצות לקרוא אותו בשם פסח, לרמז המבוקש הנ”ל, שיפסח ה’ גם עתה על פתח הנ”ל

אבל כמובן הכל רק באם יודעים זה שהננו “אינם יודעים לשאול”, כמו שכתוב בשפת אמת בחלק ג’ ל”ח ד’ עניין עם חסיד תתחסד, הוא ההנהגה בחסד ה’ והוא שאינו יודע לשאול, ויודע שאינו יודע ומייחל רק לחסדו, עיין שם.

(מתוך קונטרס “שארית מנחם” בספר שם ושארית לנפש חיה כולל שו”ת חד”ת ודרשות, תשכ”א)מנחם מנדל אלטר מפאביניץ-קאליש

כ”ק הגאון הקדוש מוהר”ר מנחם מנדיל אלתר זצ”ל הי”ד, היה רבה של פביניץ וקאליש, וראש אגודת הרבנים בפולין. נספה על קידוש השם בבית המוקד בטרבלינקה בכ”ט במנחם אב שנת תש”ב.

הקדוש, הגאון ר’ מנחם מנדל אלטר זצוק”ל הי”ד, צעיר בניו של ר’ יהודה אריה ליב אלטר מגור בעל ה”שפת אמת”, נולד בשנת ה’תרל”ז. היה נשיא אגודת הרבנים בפולין, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ומייסד העיתונים החרדיים בפולין. נספה בטרבלינקה במנחם-אב ה’תש”ב, והוא בן שישים וחמש שנים.
אחיו, האדמו”ר מגור רבי אברהם מרדכי אלטר בעל ה”אמרי אמת”, הצליח להמלט ולעלות ארצה בפרוץ התופת, בחול המועד פסח ה’ת”ש , אך ידי הרוצחים הגיעו אל אחיו הצעיר ר’ מנדלי כמו גם אל בנו של האדמו”ר, אשר היה יחד עם דודו. שני סיפורים על ימי גבורתו האחרונים של הגאון ר’ מנדלי תחת התופת הנאצית: האחד פורסם על ידי ל’ פיינגולד בעתון “הצופה” בשנת ה’תש”ו, בו מתואר איך הועלה על קרון הבקר הדחוק אל מחנה ההשמדה טרבלינקה יחד עם הסופר ר’ הלל צייטלין ועם הדיין הוורשאי הרב קאנאל.

סיפור שני פורסם על ידי משה פראגר בספר “אלה שלא נכנעו” חלק א הוצאת נצח, ה’תשכ”ג, שבשמעו את פקודת הרוצחים לפשוט את בגדיו לפני הרצחו, התחנן לפני אחד ה”קאפוס” היהודיים במחנה ההשמדה שיביא לו מעט מים, כדי ליטול בהם את ידיו לפני תפילתו האחרונה, תמורת הבטחה שיהיה לו עולם-הבא. הוא הנהיג תפילת וידוי אצל הנמצאים עימו, עד שהרוצחים ירו במתוודים.

שני הסיפורים הובאו בספר “אני מאמין”, ירושלים ה’תשכ”ה, עמ’ 28-29. בא’ סיון ה’תש”ב כבר לא נותר יהודי חי בפוביָניץ שבמחוז לודז’. כאמור, חודשיים אחר כך נרצח. ראה אודותיו באריכות באינציקלופדיה “אלה אזכרה” חלק ב, עמ’ 52-60.

(מתוך כצאת השמש בגבורתו, הרב הראל כהן)

לקריאה נוספת:

ויקיפדיה, תולדות יהודי קאליש – עמ’ 201. אתר זכור – אמונה בימי השואה, גיליון 69 של בית יעקב (תשכה), אידישע ליכט תש”מ, 31, 8.

מספר הצפיות במאמר: 147

והיא שעמדה – מתוך הגדות של פסח של רבותינו הי"ד
שמירה על כבוד האבן עזרא / הרב חנוך העניך בורנשטיין הי"ד

מאמרים דומים