שבחו של אהרן שלא שינה בהדלקה אל מול פני המנורה / הרב יואב אדלר הי”ד

תמונת הרב יואב אדלר הי"ד

בפרשת בהעלותך, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות ויעש כן אהרן, ברש”י להגיד שבחו של אהרן שלא שינה. חותמו של הרב יואב אדלר הי"דושמעתי בזה מכבוד אדמו”ר הגאון מו”ה יואב אדלר האב”ד האנשאוויץ שליט”א, שאמר בדרך הרמז, דכתיב אל יתהלל חכם בחכמתו וכו’ ואין השכינה שורה אלא על מי שיש לו מדת ענוה, וז’ נרות מרמזים על שבע חכמות כידוע. וכן על ז’ ספרי תורה וצריך ללמוד אותם בענווה שלא יתגאה במה שיודע, ואז אם יש לו בחכמתו גם מדת ענווה אזי נעשה מרכבה לשכינה, שראוי הוא שתשרה עליו שכינה, והנה אחז”ל גדול ממה שנאמר באברהם נאמר במשה ואהרן שאמרו ואנחנו “מה” שהיא המנורההמדרגה היותר גדולה במדת ענווה, ואם כן  פני מנורה, אותיות שמשני צדדים של צדי המנורה הוא “מה” ועוד נשאר רנ”ו שהם מספר כנפיים שיש להמרכבה כידוע מפסוקי יחזקאל עיין שם ברש”י ותרגום, שאם יש לו פני מנורה שהוא מדת מה יזכה להיות מרכבה לשכינה, ועל כן אמר אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, שכל הז’ חכמות יאירו אל מדת הענווה שהוא שני המנורה, ואם כן אהרן כאשר הלך להדליק המנורה לה’ צריך להתלבש במדת ענווה כי בלאו הכי היה לו מדת “מה” תמיד גם כשלא הדליק המנורה, ועל כן זה שבחו של אהרן שלא שינה, שלא היה צריך לשנות את עצמו במדת ענווה בעת הדליק המנורה יותר מהרגלו תמיד, כי הוא היה תמיד במדת ענווה היותר גדולה שהוא “מה”. ודברי פי חכם חן.

בן פורת יוסף.

מתוך פני הנשר השביעי, מונקטש תרצ”ט

הרב הגאון ר’ יואב אדלר הי”ד אב”ד דאברא ומשת תרפ”ג רב, ראש ישיבה ואב”ד האנשוביץ שבצ’כוסלובקיה, נולד בשנת תר”מ (1881) לאביו  ר’ שלום זצ”ל בעל ספר “רב שלום” על התורה, ולאמו מרת צ’רנה. הרב הי”ד היה תלמיד מובהק של הרב יהודה גרינוולד אב”ד סאטמר, ונסמך ממנו ומרבנים גאונים נוספים. נודע כגדול בתורה, עניו וצדיק.

נשא לאשה את מרת חנה הי”ד בת ר’ יהודה זלצר אב”ד הומנע.

הרב יואב הובל לאושוויץ מעיר זשילינא ט׳ מרחשוון תש״ג (1942), והגיע לשם כשלשה ימים אחר כך ונשרף על קידוש השם עם משפחתו הרמה, ובהם אשתו הרבנית, בתו דרייזיל שיק, בניו הרבנים ר’ שלום צבי, ר’ פנחס יצחק איזייק, ר’ יוסף שמואל אב”ד פאפראד ור’ נפתלי מנחם אב”ד סרדנע, ובניו הבחורים דוד ליב והלל, הי״ד. מצאצאיו שרדו שלושה נכדים בלבד. אוד מוצל מתורתו הוזכר ע”י חתנו הרב יקותיאל מרדכי שיק (המאור כסלו תשט”ז). מעט מן המעט מצרותיו בשנת תש”א כתב במכתב שהודפס בספר טהרת יום טוב. תולדותיו הובאו בספר תולדות אנשי שם.

 

נראה לעניות דעתי ש”בן פורת יוסף” שמביא כאן את תורת הרב יואב אדלר הי”ד, הוא הרב אלכסנדר סענדר ב”ר יוסף זלטנרייך מקריניץ שבפולין. את מאמריו בתצא תורה (תצ”א) ובאהל תורה (קונטרס נד, ניסן-אייר תר”ץ) הוא חותם בשם “אלכסנדר סענדר בן פורת יוסף זעלטענרייך”.

לא הצלחתי לברר פרטים נוספים על הרב אלכסנדר סנדר איני יודע מה עלה בגורלו בשנת הזעם. אחיינו, הרב שמואל אברהם זלטנרייך אב”ד טשאקווא מביא תורה מפיו בספר שאלת יצחק.

מספר הצפיות במאמר: 48

דרוש לחנוכה - חלק א: התחלת ביאור הקשר בין דודאי ראובן, הצלת יוסף ונר חנוכה / האדמו"ר מסוקולוב, רבי יצחק זליג מורגנשטרן הי"ד
חנוך לנער על פי דרכו של אביו, מתוך הקדמת ספר קנה וקנמון / הרב חנוך הנך פק הי"ד

מאמרים דומים