המחלוקת מביאה חורבן ומעכבת את הגאולה / הרב שמואל רובין ממיכאלובצה

לזכר קהילת מיכאלובצה

בספר מלאך רפאל בשם הבעל שם טוב, שעשרה רועים נפקדו על ישראל קודם התגלות מלכות מלך המשיח, הלא המה נביאים שופטים או זקנים מלכים כהנים תנאים אמוראים נשיאים גאונים רבנים והאחרונים הם הצדיקים. וישאל השטן מה זה מנהיגים הצדיקים, הלא כל ישראל מחויבים להיות צדיקים, כמו שנאמר “ועמך כלם צדיקים”. וישיבו לו, שתהיינה כתות חסידים, וכל כת יהיה לה ראש ומנהיג אשר יקראו לו בשם “צדיק”, והוא יורם דרכי החסידות ועבודת ה’ יתברך. והבין השטן שלא טוב הדבר עבורו, ואמר שיחגור עצמו בכל כחו לחרחר ריב ומדון בין כתות החסידים שלא יתאחדו בשום אופן, שכל כת ידברו עתק על המנהיג של כת השניה ויבזו אותו תמיד, ויסברו שעושים מצוה רבה. עד כאן. והמשכיל יבין איך שיצרא דמחלוקת בוער מאוד וביותר בלב החסידים וזאת מעכב את הגאולה (ע”כ).

אמרו חז”ל, מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות.

הרב הקדוש רבי פנחס מקאריץ זי”ע אמר, במקום ששני יהודים מריבים זה עם זה ומזלזלים זה את זה נטמא זה המקום סביבם עד ב’ מאה אמה ותיכף נתמלא זה השטח קליפות ושדים משחיתים ומזיקים, ומזיק לעומד שם. עד כאן לשונו הקדוש.

בא וראה כמה קשה מחלוקת, כל העוזר במחלוקת הקב”ה מאביד זכרו (מדרש רבה במדבר פרשה יח).

אמר רב, כל המחזיק במחלוקת עובר משום לא יהיה כקרח וכעדתו (מדרש רבה ).

מחלוקת, לאותיותיה נדרשת: מ’ מכה, ח’ חרם, ל’ לקוי,  ק’ קללה, ת’ תועבה (ילקוט).

בית שיש בו מחלוקת, סופו לחרב. אבא שאול אומר, מחלוקת בית דין, חורבן עולם (מסכת דרך ארץ פרק ט).

אתם נצבים היום, מה היום מאיר פעמים ומאפיל פעמים, אף אתם כשאפלה לכם עתיד להאיר לכם אור עולם. אימתי, בזמן שתהיו כלכם אגודה אחת. בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת, ואלו נוטל אדם אחת אחת אפילו תינוק יכול לשברם. וכן אתה מוצא שאין ישראל נגאלים עד שיהיו כלם אגודה אחת (מדרש תנחומא נצבים).

בעונש דור הפלגה, וכי איזה קשה של דור המבול או של דור הפלגה. אלו לא פשטו יד בעיקר, ואלו פשטו יד בעיקר להלחם בו. ואלו נשטפו, ואלו לא נאבדו מן העולם. אלא שדור המבול היו גזלנים והיתה מריבה ביניהם, ודור הפלגה היה שלום ביניהם, שנאמר “שפה אחת ודברים אחדים”, למדת ששנאוי המחלוקת וגדול השלום (רש”י נח).

בשנאת חנם כתיב “לא תשנא את אחיך בלבבך”, והוא שורש כל הרעות. ראה מה גרמה שנאת יוסף לאחיו. ועל שנאת חנם אנו בגלות הארוך הזה מכל הגליות שהיו בסבת עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים בבית ראשון. וכשם ש”ואהבת לרעך כמוך” כולל קיום כל התורה, כך השנאה להיפך לעבור על כל התורה (ד”כ).

במדרש “האספו ואגידה לכם”, רבנן אמרי ציוה אותם הזקן על המחלוקת. אמר להון, תהון כלכון באסיפה אחת וכו’, נעשו בני אגודה אחת התקינו עצמכם לגאולה. עד כאן לשונו.

פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום. שהקב”ה יקרא לישראל פעם בשם אב, ופעם בשם שר. והדבר הגורם לישראל שיקרא יתברך להם אב או שר הוא השלום, שאם יש שלום ביניהם, אז יקראו לו “בנים”, ואם חס וחלילה יש מחלוקת ביניהם, נקראים לו “עבדים” והוא להם לשר (מהגה”ק רא”ד מבוטשאטש).

מחלוקת נקראת “מצה”, מפני שכל מחרחר ריב  נדמה לו שעושה בזה מצוה, אבל באמת היא עבירה. ולכך אות וא”ו, שהיא אות משם הויה, חסירה, שמחלוקת היא מסטרא אחרא (ישמח משה).

(הדעה והדבור, יהי שלום בחילך)

הדיין ומורה הההוראה במיהלוביץ (נאג’-מיחאלי, מיכאלובצה. אז הונגריה. כיום סלובקיה) הרב עזריאל יחיאל רובין  (מחבר הספרים עצי יער, שדה יער, שדה העיר ובית יער), הוא אביהם של הרבנים שמואל הי”ד, גדליה הי”ד ויהושע ז”ל.

הרב שמואל נולד בסביבות שנת תר”ס (1900),היה חתן של הרב משה גרינברגר ז”ל, ותלמיד מובהק של ר’ צבי הירש דיק ז”ל ושל הרב שמואל דוד אונגר הי”ד אב”ד טירנאו ונייטרא. בין שתי מלחמות העולם שימש כמגיד בקהילת מיכאלובצה והסביבה, ובדרשותיו הטיף לגדור את פרצות הדור ומכשלותיו. לשם כך אף הדפיס את ספריו: אשרי המחכה (תרפ”ח), הדעה והדבור (תרפ”ח), חומת הדת (תרפ”ט), זוהר דעת (תר”צ),קיצור ספר אבן בוחן (תרצ”א),  קומי אורי (תרצ”א), לקוטי שמואל (תרצ”ב), מעשי נסים (תרצ”ב), תרי”ג מצות (תרצ”ד), עמודי עולם (תרצ”ה), ספר המצות – ביידיש (תרצ”ה), תשועת עולמים – ביידיש (תרצ” , תשמ”ד, תשמ”ח), צלותא דאברהם (תרצ”ו), שערי שלום וברכה (ת”ש), שערי ישועה (ת”ש) ותקנת השבים (ת”ש). את חידושי האגדה מעזבונו של אחיו הרב החסיד והפרוש ר’ יהושע ז”ל, שנפטר בדמי ימיו ללא צאצאים ביום י”ח טבת תרצ”ד, הדפיס הרב שמואל בשנת ת”ש בספר דברי יהושיע.

ידיד נעוריו, הרב ישראל יעקב דוידוביץ’, כותב עליו: “צדיק תמים ופרוש מן העולם הזה. תמיד הלך כשעיניו כבושות בקרקע ולא יצא מתוך ד’ אמות שלו. בעל מוסר, ורבים השיב מעוון. הוציא לאור סידור תפילה וכמה קונטרסים בתורת המוסר. לא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה”. (ספר זכרון לקהילת מיכאלובצה, תצלום 41).

בפתיחת ספרו “הדעה והדבור” כתב מקצת מתולדותיו:

חסדי ד’ אזכיר תהלות ד’ על כל החסד והטובה אשר מעודי גמלני, ושם חלקי בין יושבי בית המדרש ומעלות בגורל יושבי קרנות הצילני, כי בן אחד עשר שנים הייתי בעת הלקח ממני אאמו”ר זצ”ל ונשארתי בלי מנהל ומורה דרך ישר, ולבי עלי דוי מאין יבא עזרי והחכמה מאין תמצא. וסמוך לאותה הפרק נפרצה מלחמות העולם והלכתי זמן רב עבר ובטל ונחבאתי לברוח מחברי שלמדו אתי תורה שלא ישאלוני באיזה לימוד אני עוסק. ואל ד’ בצרת לי קראתי ויענני, והצלחני במסחרי בשבועות אחדים, וקיימתי מאמר רבי נהוראי הוי גולה למקום תורה. ושם ראיתי שפל ערכי בתורה נגד חברי וגילי שאבותם עמדו בעזרם. וגם שם לא שקטתי ויסר יסרני ד’ זמן זמנם טובא ונפשי ערגה וחמדה לישועה מצרה הכפולה צרות הנפש והגוף צרורה. וקבלתי עלי אם יושיעני ה’ ואזכה לקצת ידיעה בתורה כחברי וגילי ורפואת הגוף ישלח ד’ לי ממרום אעבדהו ביראה ואהבה. ועתה שקרבני ה’ יתברך לעבודתו ללמוד עם בחורים וברפואת הגוף יעטנו, אודה לד’ בכל לבבי ובתוך רבים אהללנו, בד’ תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו. אבל נדרי לא קיימתי. ונפשי יודעת אשמותי ואולתי. ורעה תחת טובות וחסדים גמלתי, ומה אשיב לד’ על כל תגמילוהו אמרתי, ובמה אקדם ואכף לאלהי מרום.

בזמן מלחמת העולם השניה נכלא הרב במחנה הריכוז והעבודה סרד. הרב נרצח באושוויץ בסביבות א’ סוכות תש”ה. כן נרצחו רעייתו ושני ילדיהם, ואחיו הרב גדליה עם רעייתו וילדם. הי”ד.

תלמידו הרב הקדוש רבי יחיאל מיכל מיכלוביטש, הידוע כ”רבי מיכל’ע” מזלאטשוב-נתניה זצ”ל, הלך בדרכי המוסר של רבו, והוציא שוב לאור בשנת תשמ”ו חלק מספרי רבו.

 

מספר הצפיות במאמר: 62

מסירות נפשו של משה רבינו עליו השלום עבור כלל ישראל / הרב שלום שפירא הי"ד
דברי שמואל, מאמר א, חלק 1: מדוע בכה ר' יוחנן בן זכאי / הרב שמואל רובין הי"ד מרודושקוביץ

מאמרים דומים