שתי סגולות לעושר, וההבדל ביניהם / הרב מנחם ישעיהו הכהן שוורץ הי”ד

הון ועושר בביתו

הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד.

בהקדמת הגאון בעל אור חדש בספרו חות יאיר דרוש אור יקר על הפסוק אל תירא כי יעשיר איש כי ירבה כבוד ביתו כי לא במותו יקח הכל, דהנה אמרו חז”ל עשר בשביל שתתעשר, וגם אמרו חז”ל אוקרי לנשייכו כי היכי דתתעשרו. אם כן יש ב׳ סגולות להשיג עושר. א’ על ידי מעשר, וא’ על ידי הכיבוד לאשתו. ומה נפקא מינה בין הני ב’ טעמים, הוא אחר מותו. אם משיג עושר על ידי מעשר, צדק הולך לפניו גם אחר מותו. מה שאין כן הכבוד שעושה בהאשה, אהני ליה בהאי עלמא, אבל לא הולך הוא אחר מותו עמו. וזהו שאמר הכתוב אל תירא כי יעשיר, אם יבא האדם לידי עשירות על ידי כי ירבה כבוד ביתו, זו אשתו, כי לא במותו יקח הכל עמו. ויותר טוב אם יעשיר על ידי מעשר וגם במותו יקח עמו. ודברי פי חכם חן.

ובזה פירשתי הגמרא נדרים נ”א דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, עד שבא הקב”ה ופירשה, על זה אבדה הארץ, על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם. ויש לדקדק הלשון אשר נתתי לפניהם, וכאלו היו שתי תורות חס וחלילה. ונראה על פי דמצינו (אבות דרבי נתן פרק כ’) לא הגלינו מארצינו אלא בשביל שלא הפרשנו תרומות ומעשרות. וכמו כן מצינו עשר בשביל שתתעשר. ואם כן יחשב איזה איש שימנע מליתן מעשרותיו, כי בלאו הכי יש לו סגולה נפלאה להגדיל כבוד ביתו ויתעשר. אבל יצא שכרו בהפסדו. ראשית כי גורם הגלות, גם לא ילך לפניו צדקתו בעולם הבא. וזה הפירוש על מה אבדה הארץ, רצונו לומר שגלינו מארצינו, על עזבם את תורתי אשר נתתי שילכו צדקתם לפניהם ולא הועיל להם כיבוד האשה. ובזה יפורש הפסוק, הון ועושר בביתו, רצונו לומר שהשיג העשירות וההון על ידי שכיבד ביתו לבד, אמנם צדקה עשה אבל צדקתו לא ילך לפניו בעולם הבא, רק עומדת לעד בעולם הזה, אם כן יותר טוב שיעשה גם צדקה זולת לביתו.

מנחם ישעי’ הכהן שווארטץ

(לקט ששנ”ה, תרצ”ג, סימן לא)


משפחת כהן שוורץ, היתה משפחה מיוחסת של רבנים וגדולי תורה.

בני הרב נפתלי הכהן שוורץ זצ”ל, הפיצו תורה בהונגריה, עד שנרצחו באושוויץ בקיץ תש”ד.

בעבר נכתב כאן על הרב יוסף הי”ד מגורסווארדיין, הרב פנחס זעליג הי”ד מקליינווארדיין, הרב שמואל הי”ד מסאטמר והרב אברהם יהודה הי”ד משאלא וב”ס. כעת מובאים כאן דברי תורה מאת אחיהם הגדול, החכם השלם, המוכתר בנימוסין, היה הרב מנחם ישעיהו הכהן שוורץ הי”ד, מקולויזנבורג, שנולד בשנת בסביבות שנת תר”ל (1870), ונספה גם הוא בשואה בשנת תש”ד (1944).

עוד מצאתי מכתביו את המאמרים הבאים:

ה’ יקום דמו, ויפוצו מעיינותיו חוצה.

מספר הצפיות במאמר: 58

בזכות הצדקה והחזקת התורה יגאל הקב"ה את ישראל / הרב קלמן קדישביץ הי"ד
מה בין מאה לבין מאה ואחת – לרגל גיליון המאה של פני הנשר / הרב אברהם יהודה הכהן שוורץ הי"ד

מאמרים דומים