חד גדי וסכנת השונרא / הרב ישכר שלמה טייכטיל הי”ד בשם הרב אשר אנשיל יונגרייז

ואתא שונרא וכלא לגדיא

פירוש חד גדיא מה ששמעתי מידידי הגאון בנש”ק מו”ה אשר אנשיל יונגרייז אבד”ק טשענגער נ”י שהיה פה במרחץ תרצ”א.

חד גדיא, חד גדיא, דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא חד גדיא. כפל לשון מורה דהיינו חד גדיא עם אחד מאז אלפי שנים וגם עד עולם נשאר עם אחד ברוחניות, היינו שנשאר לנו האמונה, וגם בגשמיות ובגופניות הרבה אומות נאבדו מהעולם ואנו קיימים וחיים עד עולם. והכל הוא מפני דזבין אבא, דאנו קנין לאבינו שבשמים כדכתיב “עם זו קנית” (שמות, טו טז). בתרי זוזי, בתרי תורות, וגם שתי לוחות, דאורייתא וקוב”ה וישראל חד (זהר ח”ג, עג א), וכמו שהוא חי וקיים לעד, כך אנו, על כן חד גדיא וחד גדיא.

ואתא שונרא ואכלה לגדיא כתיב “ידכה ישוך ונפל בעצומיו חלכאים”, מתלא אמרי פעם אחת אמר העכבר לבניו יש לנו שונא אחד שאורב על חיינו ותשמרו עצמכם ממנו. פעם אחת יצאו וראו תרנגול קורא ועושה תנועות שונות פותח פיו וכדומה, סברי להו שהוא השונא אשר רוצה לבולעם. שאל העכבר אודותיו איך תוארו וכאשר ציורו לפניו, אמר לא זה הוא השונא. לימים הלכו שוב לחוץ, וראו ‘אינדישער האן’, תרנגול הודו, שנפח עצמו כדרכו ועמד לנגדם, נבהלו בנפחו ואמרו שזה הוא השונא האמיתי. אמר להו, גם זה לא הוא השונא ואל תפחדו ממנו.

רק אם תראו אחד שמראה עצמו להולך תמים ובשפלות בלי ראות, זה הוא השונא שלכם, היינו כמו שחתול רגיל בעת שהולך לצוד העכבר. וזה שאמר הכתוב “ידכה ישוח ונפל בעצומיו חלכאים”.

והנה האומות העולם בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו ורק הקב”ה מצילנו מידם, והכל מפאת שישראל מחזיקים בתורה, וניסו בכמה אופנים לנתק מוסרות התורה מעלינו, אבל לא עלתה בידם. כמשל החמה עם רוח סערה לפשוט מעל האדם בגדיו, ודו”ק.

ואיתא בבן מלך ונזיר בנו כששונא משפיל לפניך, תשמור עצמך ממנו ביותר, כמשל בקשר הנ”ל. וד”ל. כשראו האומות שלא פעלו מאומה להרס התורה ביד חזקה, נסו בפנים שוחקות ובטרדות ובזכויות וכדומה. וזה ואתא שונרא, בבחינת שונרא, ואכלה לגדיא.

(משנה שכיר, מועדים חלק ב, מאת הרב ישכר שלמה טייכטל הי”ד)

מספר הצפיות במאמר: 26

וירעו אותנו המצרים / הרב נתן צבי בריסק הי"ד
ביאור מעמיק לעניין כריכת פסח, מצה ומרור / הרב יוסף חנניא ליפא מייזלש זצ"ל הי"ד

מאמרים דומים