למעט ולוא מכה אחת מישראל, הוא הדבר היקר והמשובח מכל / הרב חיים אריה לאנגלעבען בשם האדמו”ר מאסטרובצה זצ”ל

גדולת חז"ל

אמרו חז”ל כמה טפשאי הני בבלאי דקיימי מקמא ספר תורה ולא קיימי מקמא גברא רבה, דאילו התרה אמרה ‘ארבעים יכנו’, אתי רבנן ובצרי להו חדא. עיין שם.
ויש לשאול אם רצו לתאר גדולת רבנן וכחן של חכמי התורה לא מצאו מאומה זולת מה שבצרו ממנין המלקות?! והלא כל תורה שבעל פה גילו לנו חכמים אלו, ויש להם כח לעקור דבר מהתורה וכדומה.

ואמר כבוד קדושתו במתק לשונו הקדוש דשמעינן מינה דלמעט מכה ואף רק מרדה אחת מישראל הוא היקר והמשובח מכל, ודייקא זה שבצרו חדא ומסכום המלקות הוא תמונה הכי יפה ממהותן וקדושתן של רבנן. ודו”ק כמה טוהר נפש יש בדבריו הקדושים אלו.

(ספר שערי ציון, מדור “שווה לכל נפש”, יג)


הרב חיים אריה ב”ר יחיאל מאיר לאנגלעבען אב”ד סערצין, למד אצל האדמו”ר רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצה בהיותו אב”ד נאשעלסק, פרסם מתורתו בדגל הצעירים (אלול תרפ”ה) ותשובה אליו מופיעה בשו”ת משיב שלום סימן פד. הוציא לאור את הקובץ הפלפולי תלמודי אהל מועד (תרפ”ה, ושם בסימן י”ד כתב בהיותו בוורשה ביאור על מסכת פסחים) ואת המאסף התורני הנדיר “שערי ציון” (פיוטרקוב וורשה תרצ”ד), מאסף חדשי המוקדש לדברי תורה ולחדשות שונות בעולם הרבני והתלמודי וגם למילי דחסידותא ובדיחותא. העורך כותב בפתיחת הגליון הראשון שהוא נאלץ לרגל פרנסתו לקבל משרת רב בעיר קטנה רחוק מרבותיו וחבריו, אך הוא מקווה שע”י המאסף הוא יהיה בקשר עמם.

באותה שנה (תרצ”ד) פרסם עם אביו בעיתון ורשאי ברכת מזל טוב לנישואי אחיו אברהם. גם ביגדיל תורה פרסם את ברכותיו לנישואי ידידו (גליון שנה א, כסלו-שבט תרפ”ז. והודפס שוב בגליון שנה ב, כסלו-טבת תרפ”ח). בתאריך י”ז חשון תרצ”ט (18.11.1938) פורסמה בעיתון ראדאמער-קעלצער לעבען שיצא לאור בראדום, כתבה על משלחת לטובת קופת רבי מאיר בעל הנס בהשתתפות רבה של סערצין רבי חיים ארי’ לאנגלעבען והעיתונאי הירושלמי דוד אייזנברג. 

 אומנם ב’בית מאיר – מועדים’, וב’כוכבי אור א’ – הוא מובא עם “ז”ל” לאחר שמו (ולא “הי”ד”), וגם במאגר שמות הנספים בשואה של “יד ושם” לא מצאתי את שמו. אחיו הרב אברהם, שהוסמך ע”י רבי יחזקאל הלוי הולשטוק מאוסטרובצה הי”ד ומהרב יצחק מאיר קאנאל מוורשה הי”ד, שרד את השואה, הגיע למחנה עקורים עם שארית הפליטה באיטליה וכותב משם מכתב ובו הוא מזכיר שנותר יחיד מכל משפחתו הגדולה.
לא מצאתי דבר מהרב חיים אריה לאנגלעבען לאחר השואה, או כל ראיה אחרת לכך ששרד את השואה, ויתכן שנפטר בה או לפניה.

אם יש למי מהקוראים מידע נוסף אודותיו – נשמח להתעדכן.

מספר הצפיות במאמר: 20

כהונת פנחס, ודיני כהן שהרג את הנפש / הרב אפרים הלוי ביליצר הי"ד
תורה ותפלה חלק א: התעמקות בהבנת גדולת התפלה / הרב אברהם גרדזנסקי הי"ד

מאמרים דומים